Тривалість навчання в ОНУ

  • Підготовче відділення - 10 місяців
  • Бакалавр - 4 роки
  • Магістр - 1,5 роки
  • Магістр "Фармація.Промислова фармація" - 4 роки та 10 місяців
  • Доктор філософії - 4 роки
  • Доктор наук- 2 роки

 Мова навчання

Навчання здійснюється українською мовою за всіма спеціальностями.

 

 

Результати  успішності

Результати успішності студентів в ОНУ оцінюються за допомогою національної шкали та шкали ECTS.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно залік
85-89 В добре
75-84 С
70-74 D задовільно
60-69 Е
35-59 FX задовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов´язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим вивченням дисципліни